Умови здійснення рефінансування ДІУ

Особливі умови надання іпотечних кредитів за Стандартами Державної іпотечної установи

Напрями використання коштів іпотечного кредиту

Фінансування витрат фізичної особи на придбання(будівництво) житла та його поліпшення, а саме: 

- операцій з придбання позичальником нерухомого майна (індивідуального житлового будинку або квартири) із передачею його в іпотеку

- операцій з придбання позичальником нерухомого майна (індивідуального житлового будинку або квартири) із передачею в іпотеку іншого нерухомого майна, що відповідає вимогам Стандартів ДІУ

- операцій з будівництва позичальником нерухомого майна (індивідуального житлового будинку або квартири) із передачею в іпотеку нерухомого майна, що відповідає вимогам Стандартів ДІУ

- витрат позичальника пов'язаних з поліпшенням нерухомого майна, що передається в іпотеку а саме його модернізації, модифікації, добудови, дообладнання або реконструкції

Строки надання іпотечного кредиту та його рефінансування:

Мінімальний – 5 років

Максимальний – 30 років

Строк іпотечного кредиту розраховується з урахуванням віку позичальника та має бути погашений до досягнення позичальником пенсійного віку. За умови наявності поручителя за іпотечним кредитом, строк кредиту може бути визначений відповідно віку поручителя.

Підлягає рефінансуванню іпотечний кредит із строком його погашення не менше ніж 36 місяців.

Сума іпотечного кредиту:

Розмір непогашеної суми основного боргу за іпотечним має складати не менше 75 000 грн. та не більше 1 600 000 грн. на дату отримання ДІУ від іпотечного кредитора-банку Пропозиції щодо відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом 

Валюта іпотечного кредиту

Гривня

 

PTI

Максимальне значення співвідношення щомісячних витрат позичальника та членів його родини (у разі, якщо вони виступають фінансовими поручителями) на обслуговування боргу за іпотечним кредитом до сукупного  обсягу їх щомісячних доходів повинно становити не більше 45%.     

ОТІ

Максимальне значення співвідношення періодичних обов’язкових щомісячних витрат(зобов’язань) позичальника та членів його родини (у разі, якщо вони виступають фінансовими поручителями) до сукупних щомісячних їх доходів повинно становити не більше 50%.

LTV

Співвідношення між сумою основного боргу позичальника за договором про іпотечний кредит та оціночною (ринковою)  вартістю предмета іпотеки, визначеною Суб’єктом оціночної діяльності, не може перевищувати 75%.

Додаткові вимоги до предмету іпотеки

Предмет іпотеки знаходиться на території України, за виключенням території АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей

Додаткові вимоги до переліку документів, які подаються банком-іпотечним кредитором разом із Пропозицією щодо відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом

Додатково до встановленого ДІУ переліку документів надається:

- копія військового квитка (або посвідчення прапорщика, або офіцера, або генерала);

- копія документу про кількість зареєстрованих осіб в житловому приміщенні, яке передається в іпотеку.

- копія кошторису витрат на поліпшення житла та копії відповідних договорів (у разі їх укладання).

Рекомендований розмір відсоткової ставки за іпотечним кредитом

від 15,3% річних до 18% річних

Перевага при розгляді ДІУ Пропозицій щодо відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом надається тим банкам, які дотримуються рекомендованої ставки кредитуванняУмови надання Державною іпотечною установою фінансових кредитів для надання та формування портфелю іпотечних кредитів відповідно вимог ДІУ*

Вимоги до позичальника

Позичальником за фінансовим кредитом можуть бути іпотечні кредитори-банки з якими укладені генеральні договори про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів та які відповідають Вимогам до первинних кредиторів – банків, наведених у Стандартах ДІУ

Призначення коштів рефінансування

Надання та формування іпотечними кредиторами - банками портфелю іпотечних кредитів відповідно до вимог Державної іпотечної установи

Валюта кредиту

Гривня

Ставка за кредитом

15,3% річних

Строк надання кредиту:

Не більше 180 днів

Розмір забезпечення

Розмір забезпечення розраховується від суми наданого кредиту та не може бути меншим, ніж:

- 100% при наданні в заставу цінних паперів, емітентом яких є Державна іпотечна установа;

- 110% при наданні в заставу облігацій внутрішніх державних позик з датою погашення до 3(трьох) років з дати прийняття їх в заставу;

- 120% в усіх інших випадках.

Забезпечення за кредитом

Забезпеченням за кредитом може виступати наступна застава майна або майнових права, які належать банку-позичальнику:

- майнові права за іпотечними кредитами, наданих банком-позичальником;

- облігації внутрішніх державних позик;

- цінні папери, емітентом яких виступає ДІУ;

- нерухоме майно.

Вимоги до забезпечення та визначення його вартості:

- майнові права за іпотечними кредитами

Іпотечний кредит, майнові права за яким можуть прийматися ДІУ в заставу має відповідати наступним вимогам:
- забезпеченням за іпотечним кредитом має бути виключно іпотека нерухомого майна житлового призначення, яка знаходиться на території України, за виключенням території АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей. Предметом іпотеки не можуть бути об'єкти незавершеного будівництва та квартири в них;
- розмір непогашеної суми основного боргу за таким кредитом є не меншим, ніж 75 000 гривень;
- сума основного боргу за кредитом не повинна перевищувати 75% вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі;
- термін повного погашення боргу за іпотечним кредитом перевищує термін повернення банком кредиту рефінансування не менше, ніж на 6 місяців;
- за іпотечним кредитом немає ризику або ризик є мінімальним (стандартний) або існує помірний ризик (під контролем).
Вартість майнових прав за іпотечним кредитом визначається на підставі балансової вартості непогашеної суми основного боргу за таким кредитом.

- облігації внутрішніх державних позик

В забезпечення по кредиту може прийматися застава облігацій внутрішніх державних позик, кінцевий термін погашення яких не перевищує 5 (п’яти) років з дати прийняття їх у забезпечення та має перевищувати термін повного або часткового повернення банком кредиту не менше, ніж на 10 робочих днів.

Вартість облігацій внутрішніх державних позик визначається ДІУ на підставі їх ринкової вартості, визначеної ДІУ згідно інформації щодо котирувань та результатів торгів облігацій внутрішніх державних позик на фондовому ринку України. У разі відсутності можливості встановлення їх ринкової вартості, вартість таких облігацій приймається на підставі їх балансової вартості.

- цінні папери ДІУ

В забезпечення по кредиту може прийматися застава цінних паперів, емітентом яких є ДІУ та кінцевий термін погашення яких не перевищує 7 (семи) років з дати прийняття їх у забезпечення та має перевищувати термін повернення банком кредиту не менше, ніж на 10 робочих днів.

Вартість таких цінних паперів ДІУ приймається в заставу за їх номінальною вартістю відповідно до умов випуску таких цінних паперів.

- нерухоме майно

ДІУ може приймати в забезпечення нерухоме майно, право власності на яке належить позичальнику та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за виключенням нерухомого майна, розташованого на території АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.
Вартість такого нерухомого майна визначається на підставі оцінки, здійсненої та оформленої суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

*Надання фінансових кредитів банкам здійснюється відповідно до внутрішніх правил ДІУ та за умови наявної вільної від зобов’язань ресурсної бази в ДІУ на дату прийняття рішення

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201