Інформація про ДІУ

Про компанію

2004 Кабінетом Міністрів України була затверджена “Концепція створення національної системи іпотечного кредитування” (Розпорядження від 10.08.2004 №559-р), яка передбачала створення за участю держави іпотечної установи другого рівня. Таким чином, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2004 року № 1330 була створена Державна іпотечна установа. Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

 

Основною метою діяльності Установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів), у тому числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.

Структура власності

Предмет діяльності Установи

Придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства

Випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу

Надання фінансових кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечене, зокрема, іпотечними активами

Надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній

Управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства

Фінансовий лізинг стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства

Розроблення і впровадження методологічних рекомендацій, а також єдиних стандартів, норм і процедур з питань іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

Окремі види господарської діяльності, перелік яких установлюється законом, Установа може провадити після одержання ліцензії.

 

Установа провадить діяльність з дотриманням умов та економічних нормативів, установлених законодавством.

 

Установа має право придбавати лише ті активи, що відповідають єдиним стандартам.

 

Установа має право здійснювати з дотриманням вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг, такі операції:

  • надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла, зокрема на умовах індивідуального житлового будівництва;
  • надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою фінансування будівництва житла;
  • набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об’єктами до повного викупу та відчуження.

 

Установа має право доручати на договірних засадах іншим особам виконання функцій з управління та/або обслуговування активів.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 945 з дня затвердження персонального складу комісії з реорганізації, повноваження наглядової ради та правління Установи припиняються. 

Наглядова рада ДІУ

Правління ДІУ

Притула Єгор Михайлович

Голова правління Державної іпотечної установи

Кучевський Віталій Віталійович

Заступник Голови правління Державної іпотечної установи

Будник Сергій Іванович

Заступник Голови правління Державної іпотечної установи

Ананченко Андрій Миколайович

Заступник Голови правління Державної іпотечної установи